Canisterapia (CT) je podporná metóda ucelenej rehabilitácie, ktorá využíva pozitívny až liečebný kontakt človeka a psa zameraný na udržanie alebo zlepšenie kvality života klienta.
Má veľmi širokú škálu uplatnenia v oblasti fyzioterapie, socioterapie, psychoterapie či špeciálnej pedagogiky. Je určená všetkým vekovým kategóriám, klientom s rôznym druhom a stupňom postihnutia či ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách.
Môže byť využívaná v rôznom prostredí - v zariadeniach sociálnych služieb, zdravotníckych zariadeniach, školských zariadeniach, ale aj v rodinnom prostredí.
Canisterapia prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety. Podporuje myslenie i predstavivosť, pamäťové schopnosti, nácvik koncentrácie. Vyvoláva pozitívne emócie, eliminuje negatívne prejavy správania, prispieva k duševnej rovnováhe, rozvíja sociabilitu. Pôsobí v rovine rozvoja motoriky s atribútom rehabilitačnej práce, v polohovaní a relaxácii.

Canisterapia je tímová práca. Aby naplnila svoje ciele, mal by mať inštruktor canisterapie okrem osobnostných predpokladov základné vedomosti o formách, metódach či technikách canisterapie, ako aj prehľad o druhoch a stupňoch postihnutí.
Nemenej dôležitý je výber povahovo vhodného psa, jeho výchova a príprava, ale aj zdravotný stav, dokonalá súhra, vzájomná dôvera a rešpekt medzi inštruktorom CT a jeho psom. Takýto pes by mal byť držaný v domácom prostredí, v stálom kontakte so svojou ľudskou svorkou.
Ovládateľnosť a spôsobilosť psa pre túto prácu by mala preveriť skúšobná komisia na základe testovania podľa testovacieho poriadku pre canisterapeutické tímy.

FORMY CANISTERAPIE


AAA – Animal Assisted Activities, aktivity so psom = prirodzený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie kvality života klienta a/alebo prirodzený rozvoj jeho sociálnych schopností.
AAT – Animal Assisted Therapy, terapia za pomoci psa = cielený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie psychického a/alebo fyzického stavu klienta. Je súčasťou ucelenej rehabilitácie.
AAE – Animal Assisted Education, vzdelávanie za pomoci psa = prirodzený alebo cielený kontakt človeka a psa zameraný na rozšírenie a/alebo zlepšenie výchovy, vzdelávania a/alebo sociálnych schopností klienta.
AACR – Animal Assisted Crisis Response, krízová intervencia za pomoci psa = prirodzený kontakt psa a človeka , ktorý sa ocitol v krízovom prostredí, zameraný na odbúravanie stresu a na celkové zlepšenie psychického alebo aj fyzického stavu klienta.

Vzhľadom k indikáciám, stanoveným cieľom, priestorovým aj časovým možnostiam rozlišujeme canisterapiu individuálnu a skupinovú.
Výhodou individuálnej canisterapie je prispôsobenie programu a cielené pôsobenie podľa potrieb klienta, možnosť intenzívnejšieho kontaktu so psom, eliminácia okolitých rušivých vplyvov. Nevýhodou je hlavne časová náročnosť v prípade potreby pracovať s viacerými klientmi.
Pri skupinovej canisterapii je dôležité zvoliť vhodný pomer klientov k psovi/psom, pri realizácii CT pamätať na všetkých, zapájať všetkých do činností a kontaktu so psom. Dôležitá je koordinácia jednotlivých aktivít tak, aby mal pes možnosť oddychu. Výhodou je uspokojenie viacerých klientov zariadenia, nevýhodou obmedzená možnosť špecifikácie individuálnych cieľov a ich naplnenie v prípade rôznorodosti skupiny.

Zdroj:
Zooterapie ve světle objektivních poznatků, DONA České Budějovice, 2007
Anitera, o. p. s.

Copyright © 2018. All Rights Reserved. EUROCANIS - kynologický klub Slovensko