PRIJÍMANIE ČLENOV

 

Čakateľ na členstvo v klube
Záujemca o členstvo v klube sa vyplnením údajov uvedených v prihláške a uhradením členského príspevku vo výške odsúhlasenej na príslušný kalendárny rok stáva čakateľom na členstvo v klube.
V prípade, že záujem o členstvo má osoba mladšia ako 18 rokov, prihláška musí byť podpísaná jeho zákonným zástupcom. Práva a povinnosti čakateľa vyhradzuje príslušný interný predpis klubu.

Člen klubu
O prijatí, resp. neprijatí čakateľa za člena klubu rozhoduje výbor dvakrát ročne; žiadateľ sa môže stať členom po minimálne polročnej čakacej dobe a získaní nadpolovičnej väčšiny hlasov členov výboru. Novoprijatý člen obdrží preukaz člena klubu.

Členské príspevky
Výšku členského príspevku na nasledujúci kalendárny rok, ako aj termín zaplatenia stanovuje výročná členská schôdza.

Na rok 2024 sa výška členských príspevkov nemení:

  • 12,- € pre členov nad 15 rokov
  • 6,- € pre členov do 15 rokov

 

Zánik členstva

  • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu na adresu sídla klubu
  • nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne,
  • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, z dôvodu nečinnosti člena, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje výbor klubu. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán klubu a to na výročnú členskú schôdzu, prípadne na členskú schôdzu. Dôvodom na vylúčenie z klubu môže byť sústavné alebo hrubé porušovanie stanov, činnosť v rozpore zo stanovami, ktorá poškodzuje dobré meno klubu a porušovanie interných predpisov.
  • úmrtím fyzickej osoby
  • zánikom klubu

Copyright © 2018. All Rights Reserved. EUROCANIS - kynologický klub Slovensko